Type of Meristotheca papulosa (Mont.) J.Agardh [family ARESCHOUGIACEAE]

PDF